Меню

Правила за превоз

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ

Регистрация и качване на борда

Пътниците трябва да се явят на гишето за регистрация 2 часа преди определеното време за излитане на самолета. Регистрацията на пътницте приключва 45 минути преди определеното време за излитане. Ако пътникът не се яви на гишето за регистрация преди края на обявения краен срок или не представи на гишето необходимите документи, отговарящи на съответното пътуване, същият не може да пътува.

Пътниците трябва да присъстват на изхода за отвеждане най-късно в срока, определен при регистрацията за полета.

ПРАВО НА ОТКАЗ ЗА ПРЕВОЗ

Във всеки един момент по време на регистрация и качване на борда, превозвачът може да откаже превоз на пътниците и техния багаж, ако е налице или има вероятност да се случи един или повече от следните случаи:

 1. Пътникът не спазва действащото законодателство.
 2. Превозът на пътника и/или на неговия багаж може да застраши сигурността, безопасността, комфорта и удобството на пътниците или екипажа, особено ако пътникът използва сплашване, държи се предизвикателно и обидно или използва обиден език спрямо екипажа.
 3. Физическото или психическо състояние на пътника, включително състояния, причинени от употребата на алкохол или наркотици, или медикаменти биха могли да представляват опасност или риск за него, другите пътници, екипажа или имуществото.
 4. Пътникът е нарушил сигурността, реда и/или дисциплината при регистрация за полет.
 5. Пътникът е отказал да премине проверките за сигурност или е отказал да предостави документи за своята самоличност.
 6. Пътникът: не притежава валидни документи за пътуване.

Специализирана помощ

 1. При приемане на превоз на непридружени деца, пътници с намалена подвижност, бременни жени и хора със заболявания или друго лице, което изисква специална помощ, е необходимо предварителното съгласие на превозвача. За хората със затруднено движение се запазват места, които ги улесняват при качване и слизане, както и при ставане по време на полета. Резервацията на тези места, както и за придружаващите ги лица, става без доплащане. Деца, болни и инвалиди не се чекират в зоните на аварийните изходи. Майки с деца се чекират на редове 1-5.
 2. При транспортиране на болен или ранен пътник се изисква наличността на удостоверение за пригодност за полет (MEDA) от лекар-специалист и наличието на седалков капацитет. Електрически инвалидни столове със сухи батерии (акумулатори) се транспортират, ако: 1/ акумулаторът е монтиран постоянно на инвалидния стол.2/ Полюсите на акумулатора са изолирани.3/ Кабелните връзки са изолирани от акумулатора.
 3. Не се предприема пътуване на новородени бебета на възраст до 1 месец. Бебетата(до2г.) нямат право на собствена седалка. Същите пътуват в скута на своя родител/настойник или лицето, което ги придружава.
 4. Деца на възраст между 5 и 12г. могат да пътуват като непридружени, при условие, че авиокомпанията е уведомена предварително и е потвърдила пътуването им. Информация за лицето, което ще посрещне детето на крайното летище на пътуването, трябва да бъдат предадени при чекирането. Родителят/настойникът или лицето, което изпраща детето, трябва да чака на летището до излитането на самолета.
 5. Наличността на специална храна се проверява и заявява.

Багаж

1. ДОПУСТИМО БЕЗПЛАТНО КОЛИЧЕСТВО БАГАЖ

Всички билети (включително за деца и бебета) предоставят право за превоз на 15 кг. багаж , без да се налага да се заплаща никаква допълнителна сума. Детски колички и детски седалки се превозват безплатно, добре опаковани и снабдени с етикет в багажните отделения на самолета.

2. РЪЧЕН БАГАЖ

Допуска се превоза на само една бройка ръчен багаж с тегло до 5 кг. И с максимални размери 55/40/20 см. Строго е забранено в ръчния багаж да има остри и режещи предмети. Течностите в ръчния багаж трябва да бъдат в самостоятелни опаковки с обем не повече от 100ml всяка и поставени в самозапечатващ се прозрачен плик за многократна употреба. Общото количество на течностите в ръчния багаж не може да бъде повече от 1l. Разрешените за превоз течности са:

Важно!

3. ЧЕКИРАН БАГАЖ

Не трябва да включвате в своя регистриран багаж крехки или нетрайни вещи или предмети със специална стойност като:

4. ЗАБРАНЕНИ ПРЕДМЕТИ

Пътниците не трябва да включват следните предмети в багажа си:

Превозвачът освен това има право да бъде освободен от отговорност при щети, настъпили в резултат от естеството или дефекта, които са специфични за даден багаж.

  5. ПРАВО НА ОТКАЗ ПРЕВОЗ НА БАГАЖ

    1. При всяко качване или междинна точка, превозвачът може от съображения за сигурност и/или безопасност, да откаже да превозва като багаж предметите, посочени в т. 3 по-горе, или да откаже да продължи да ги превозва, ако са открити по време на пътуването. Превозвачът не е задължен да съхранява багажа и/или предметите, които отказва да превози.2,
    2. Превозвачът може да откаже да превози всеки предмет като багаж, поради неговите размери, форма, тегло, съдържание, конфигурация, естество или неприятен мирис или поради технически и други причини, касащи сигурността и безопасността или запазване комфорта и удобството на пътниците.
    3. Превозвачът може да откаже да превози багаж, ако счете, че той е лошо опакован или е поставен в неподходящ контейнер. Информация за опаковане и неподходящи контейнери е на разположение при поискване.

  ПРАВО НА ПРЕТЪРСВАНЕ

  ПРЕВОЗ НА ЖИВОТНИ

  Превозът на животни, е предмет на изричното разрешение на превозвача в момента на резервацията.
  Превозвачът може да се съгласи да превози животни на пътниците, ако са спазени изискванията за здравословно състояние на животното и се представят пред граничните и митническите служби необходимите документи.

   Изцяло отговорност на пътника е да получи и да представи всички документи, изисквани от органите на крайната дестинация или транзитна страна. Превозвачът няма да се съгласи да превози животни, които не разполагат с необходимите документи. В случай на измама или на липса или недействителност на необходимите документи, превозвачът не поема никаква отговорност за наранявания, загуби, закъснения, болести или смърт на животни, освен ако не се дължат на грешка или небрежност от страна на превозвача. Пътниците, които пътуват с такива животни, трябва да възстановят сумата на глобите, загубите, обезщетенията и всички други разходи, възникнали поради определената ситуация.

   МИТНИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ


   Регламент (ЕО) № 1889/2005г. на Европейския Парламент и действащото българско законодателство определят следните ограничения:


   На пътниците, пристигащи от страни извън ЕС се допуска безмитен внос за лично потребление на всеки пътник до следните количества:

   Местни и чуждестранни физически лица внасят и изнасят парични средства в размер на 10 000 евро или повече (или тяхната равностойност в лева и друга валута), като задължително попълват валутна митническа декларация.

   При износ на суми над 25 000 лева (или тяхната равностойност в друга валута) от физическите лица се изисква документ от НАП за не дължими данъци и деклариране произхода на паричните средства.

   Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят свободно: бижута и аксесоари от злато и платина – до 60 гр., бижута и аксесоари от сребро – до 300 гр., злато на слитъци и златни монети – до 37 гр.

   тютюневи изделия: 200 къса цигари или 100 пурети/пури с мах тегло 3 гр. на всяка или 50 пури или 250 гр. тютюн за лула

   алкохолни напитки: напитки с алкохолно съдържание над 22% – 1 л., напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 22% пенливи вина, ликьорни вина – 2л., парфюми – 50 гр., тоалетни води – 0. 25 л.

   РЕКЛАМАЦИИ ЗА ЗАКЪСНЯЛ, ИЗГУБЕН ИЛИ ПОВРЕДЕН БАГАЖ

    ПОВРЕДЕН БАГАЖ

    При повреда на багажа или частични липси от неговото съдържание, трябва да съобщите при пристигането си в отдел "Рекламация багажи" на съответното летище и преди преминаването на митнически контрол, където ще Ви бъде изготвен Протокол за щета на багаж (Damage report).

    За разясняване на процедурата по отстраняване на повредите по Вашия багаж е необходимо да подадете писмена жалба до авиокомпанията на e-mail: claim@airvk-bg.net. Необходимо е да предоставите сканиран Протокол за щета на багаж (Damage report) до 7 дни след издаването му. След като получим Вашите документи, по преценка на авикомпанията, ще бъдете помолени да изпратите повреденият багаж на посочен от нас адрес. Съответно багажа ще бъде насочен към сервиз за поправка.

    Авикомпанията не възстановява липса на части от куфари- колела и дръжки и не приема за поправка видимо износени и повредени багажи, причинени от неправилна и нерегламентирана лична употреба.


    Превозвачът не носи отговорност за повърхностни щети, произтичащи от нормалното боравене с регистриран предаден багаж, като:


    ВАЖНО!

    Рекламациите трябва да бъдат придружени от следните оригинали/сканирани документи в срок до 7 дни, считано от датата, на която багажът е бил предоставен на разположение на пътника:

    Изпратете ни документация в нашата Форма за Рекламации .    ЗАКЪСНЯЛ БАГАЖ / ИЗГУБЕН БАГАЖ


    За отсъствието на Вашия багаж трябва да съобщите при пристигането си в  службата за "Изгубен багаж" на съответното летище преди преминаването на митнически контрол на летището, от която ще ви бъде направен Протокол за нередовност  на багаж (Property Irregularity Report - PIR).


    Рекламациите трябва да бъдат придружени от следните оригинални/ сканирани документи:

    Моля да изпратите Вашата писмена рекламация придружена с необходимите документи по пощата или сканирани на е-мейл адрес  claim@airvk-bg.net. , до 21 дни след издаването на Протокол за нерегулярност  на багаж (Property Irregularity Report - PIR).

    ЗАБРАНИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И СПЕЦИФИЧЕН КОНТРОЛ СЕ ОТНАСЯТ ЗА:


    В страните от Европейската общност е забранен вноса на продукти от животински произход освен ако те не са представени за ветеринарен контрол на граничен инспекционен пункт – това е във връзка със заплахата от шап и други заразни болести по добитъкаЗа по-подробна информация – Регламент от 01.05.2009 на Европейската Комисия.


    Рекламации за багаж

    Булевард „Шипченски Проход” 63, София 1574, България. office@airvk-bg.net +359 2 971 28 87 + 359 2 971 28 64
     

    Този сайт използва бисквитки

    Съгласен съм Научи повече